Open

Radyoloji Kliniği

004

Hasta Hakları

 


1- Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.
2- Bilgilendirme ve Onay Hakkı
Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.
Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktide yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.
Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.
3- Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
4- Kurulu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
5- Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir
6- Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.
7- Saygı Görme Hakkı
Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.
8- Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı
Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.
9- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı
Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.
10- Güvenlik Hakkı
Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.
Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.
11- Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
12- Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.
13- Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
14- Tetkik ve Tedavi Bedelleri
Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları

1- Bilgi Verme
Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.
2- Önerilere Uyma
Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
3- Planlanan Tedaviyi Reddetme
Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.
4- Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
5- Saygı Gösterme
Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.
6- Enfeksiyon Kontrol
Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.
7- Ödeme Sorumluluğu
Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.
8- Hasta Ziyaretçisi
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi ,başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.
*** Bu bildiri, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi'nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hasta Kuralları

 

- Vizit ve tedavi saatlerinde kesinlikle yataklarınızda bulununuz.
- Servis sorumlu hemşiresinden İzin almadan servisten ayrılmayınız,
- Pencerelerden dışarı herhangi birşey almayınız,
- Hastane yatak takımları dışında yatak takımı kullanmayınız,
- Para ve ziynet eşyalarınızı yanınızda bulundurmayınız.
- Etejer ve dolaplarınızda yiyecek maddesi bulundurmayınız.
- Yatış saatine uyunuz ve koridorlarda dolaşmayınız.
- Ziyaret saatleri gündüz 10:00 akşam 22:00 saatleri arasındadır.
- Ziyaret saatlerine mutlaka uyunuz ve ziyaretçilerinizin uymasını sağlayınız.
- Sürekli kullandığınız ilaç varsa servis sorumlu hemşiresine teslim ediniz,

Ziyaretçi Kuralları

 

- Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün sabah 10.00 akşam 22:00 saatleri arası olup, bu saatler dışında kesinlikle ziyaretçi alınmaz,
- Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır.
- 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasla ziyaretlerine getirilmeleri gözbebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.
- Ziyarete gelirken yiyecek ve kuru çiçek getirilmeyecektir. Bununla ilgili olarak giriş kapısında kontrol yapılır.
- Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastalar rahatsız etmeyiniz,
- Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır.
- Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü gece amiri ve servis hemşiresi, tarafından yapılır.

Refakatçi Kuralları

 

- Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır, İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
- Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
- Refakatçiler hastaneye aif eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına /arar veren refakatçi, zararı karşSizlere huzurlu bir ortam sağlanması için. hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır, Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekir,
- Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
- Refakatçiler hastane dahilin de tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.
- Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak. Çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir,
- Refakatçiler, hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
- Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
- Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
- Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir.

Çalışan Hakları

 

Sağlık hizmetinin sunumu bir ekip işidir. Geleneksel sağlık hizmeti sunumunda etkin olan hekimdi. Çağdaş hizmet anlayışında ise, tek başına yeterli olmamasından dolayı sağlığı ilgilendiren değişik konularda eğitim almış kişilerle birlikte bu hizmetlerin verilmesi gerekliliği benimsenmiştir. Bu ekibin birer halkası olan her bir sağlık çalışanı hastalar gibi aşağıda sıralayacağımız bazı haklara sahiptirler. Bu haklar aşağıdaki sıralanmaktadır .

1. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Nitelikli Bir Eğitim Görme ve Kendini Yenileme Hakkı
Tıp biliminin hızlı gelişmesi, hizmet alanının hayati önem taşıması ve yüksek risk içermesi nedeniyle etkin, kaliteli ve sürekli kendini yenileyen bir eğitim anlayışı ile eğitilmelidirler. Ayrıca eğitimlerini tamamladıktan sonra da güncel gelişmeleri takip edip, hizmet içi eğitimlerle, konferanslar ve seminerlerle bilgilerin tazelenip geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu onların en temel haklarından birisidir.
2. Hekimlerin Çağdaş Bilimsel Tıp Olanaklarını Uygulama Hakkı
Artık hekimlik mesleği de gelişen teknoloji ile paralel olarak iletişim ve bilgisayar teknolojisine ihtiyaç duymaktadır. Tıp eğitiminde yüksek teknolojinin tıptaki uygulama alanları ile tanışan bir hekimin iş yaşamında tanı ve tedavide söz konusu gelişmeleri yaşamayı istemesi hakkıdır.
Burada amaç her toplumun ve ülkenin kendi imkanları doğrultusunda basamaklı sağlık hizmeti kurarak ve sevk işlemini işleterek güncel gelişmelere uygun hizmeti sunabilmektir.
3. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Mesleğini Uygularken Etik İlkelere Bağlı Olma Hakkı
Gerek hekimlik mesleğinin gerekse diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirirken mesleklerinin gerektirdiği duyarlılık ve ciddiyetle, etik ilkelere bağlı kalarak hizmet sunmakla yükümlüdürler. Mesleklerini icra ederken birçok etik ikilemlerle karşılaşmaktadırlar. Bunlar politik, kültürel, toplumsal ve ekonomik değerler olabilir. O nedenle mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk bilinci ile hiçbir şeyden etkilenmeden, etik kurallara bağlı kalarak hizmet sunma hakları vardır.
4. Hekimlerin Ve Sağlık Çalışanlarının Baskı Altında Olmadan Mesleklerini Uygulama Hakkı
Meslek icra edilirken oluşabilecek her türlü baskı girişim ya da özgürlük sınırlaması mesleğin doğasıyla çelişmektedir. Oysa gerek hekimler/sağlık çalışanları mesleğe başlamadan önce tüm insanlara ayırt etmeden eşit şekilde hizmet edeceğine dair yemin ederek başlar. Bu nedenle yapılacak politik, sosyal ve fiziksel baskılar asla kabul edilemez. Mesleki sorumlulukları çerçevesinde hiçbir şeyden etkilenmeden baskı altında bırakılmadan hizmet vermeye hakları vardır.
5. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Kendi Değerlerine Ters Düşen Durumlardan Kaçınma Hakkı
Sağlık hizmetleri belirli ilke ve prensipler çerçevesinde sunulan hizmetlerdir. Hasta- hekim/sağlık çalışanı ilişkisi belirli değerlere saygı duyulması ilkesinde şekillenir. Bir sağlık çalışanından kendi değerlerine ters düşen bir hizmet talep edilemez. Sağlık çalışanı görevi açısından olumsuzluk yaratmayacak şekilde kendi değerlerini savunabilir.
6. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Kendi ve Ailelerinin Sağlığını Koruma Hakkı
Sağlık hizmetleri yapısı itibarı ile çok fazla risk barındırmaktadır. Sağlık çalışanları görevlerini yerine getirirken birçok hastalığa ya da iş kazasına maruz kalmaktadır. Bunların kimisi ölümcül olabilmekte ya da sakatlıklara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle sağlık çalışanı bu risklerin en aza indirileceği koşullarda çalışmayı isteme hakkı mevcuttur.
7. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Yeterli Bir Gelir Düzeyi Talep Etme Hakkı
Hekimlik meleğinin uzun ve meşakkatli oluşunun yanı sıra, sağlık hizmetlerinin barındırdığı riskleri göz önüne alacak olursak, hizmetlerinin karşılığı da adalet ve hakkaniyetle ödenmelidir.
8. Hekimlerin/Sağlık Çalışanının Yönetsel Süreçlere Katılma Hakkı
Gerek bulundukları kurumlarda gerekse ülke ilgili yönetsel süreçlerde görev alma ya da sağlıkla ilgili mevzuatlarda görüş bildirme hakkına sahiptirler.
9. Tanıklıktan Çekilme Hakkı
Hekimler meslek sırrı nedeniyle hasta ilgili öğrendiği bilgileri nedeniyle tanıklık etmekten kaçınabilir.(CMK.m.46) Hekimler bu sırları (bilgileri) izinsiz olarak açıkladığında meslek sırrını ifşa suçunu işlemiş olurlar. Eğer hekim bu hakkı kullanacaksa duruşmadan önce dilekçesini verir, durumu mahkemeye bildirir. Ancak ceza davalarında duruşmaya gitmek ve bu hakkı kullanacağını belirtmek zorundadır.
10. Acil Hizmetlerin Hızır Ambulans Sistemi İle Gerçekleştirilmesi
Acil durumlarda hekim hastaya gitmezse taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunur. Teknolojide ve ulaşımdaki olanakların hızla gelişmesiyle birlikte acil ambulans/taşıma sistemleri oluşturulması, böyle durumlarda ilgili yerlere (evlere, işyerlerine vb.) ulaşabilmesi gereklidir. Böylece hekimler gereksiz yere hizmet verdiği kurumda ayrılmaz ve hizmetin devamı sağlanmış olur.
11. Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı
Kamuda ve diğer tüzel kuruluşlarda hekim hastayı reddetme hakkına sahip değildir. Özelde bile çalışsa hekim tek hekimse hastayı kabul etmek zorundadır. Deprem, savaş, sel gibi felaket durumlarında tüm hastalara bakmak zorundadır. Ancak hekimin resmi ya da insani görevini yerine getirmesi hariç olmak üzere mesleki ve kişisel sebeplerle hastaya bakmayabilir (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 18.m).
12. Hekimin Danışma/ Konsültasyon İsteme Hakkı
Hekimlik mesleği artık tek başına karar verici durumundan " karar veren bir ekibin üyesi" konumuna gelmiştir. Hekimin gereksinim duyduğu anda konsültasyon ya da danışma hakkı vardır.
13. İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı
Tedaviye gelen hasta ile hekim arasında bir sözleşme yapılmış olur. Bundan dolayı hekim başladığı tedaviyi sonuçlandırır, eksiklikleri tamamlar ve hastayı iyileşinceye kadar izler. Hekimin bu sözleşmede tamamen iyileşme garantisi verme zorunluluğu yoktur. (Diş, estetik cerrahisi ve ortopedi protezleri hariç ) Bilimsel gereklere uygun olarak tanıyı koyar ve gerekli tedaviyi uygular. Sonucun kesinlikle şifa ile sonuçlanmamasında dolayı tenkit edilemez (TDT 13. m).
14. Hastalara Yeterli Zaman Ayırma Hakkı
Hekimde hastasına gerekli özeni göstermesi, bilgi ve belgeleri iyi kaydetmesi, hastaya hastalığı ile ilgili bilgi vermesi beklenmektedir. Hekimin hastasına bunları verebilmesi için ayrıntılı zamana ihtiyacı vardır. Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 10. maddesine göre " her servis normal polikliniğinde günde bir uzman 20 hastadan fazla hastaya bakamaz. Ancak fazla hasta başvurursa başka bir hekim görevlendirilir". Bir hekimin hastasına en az 20 dakika ayırması genel bir kabuldür. Çünkü hekim hastasına yararlı olabilmek için ayrıntılı inceleme yapmak ister ve bu da onun en doğal hakkıdır.
15. Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı
Hastalıkların tedavisinde birden fazla yöntem varsa hekim istediğini seçmekte özgürdür (TDT 6.m). Fakat en çok bilinen ve güvenilirliği kanıtlananı seçmelidir. Ayrıca hekimler tedavi için hastaya önerdikleri ilaç ve tavsiyelere uyulmasını isteme hakkına sahiptirler.
Hekimin Yükümlülükleri
Hekimler hastalarının sağlığına, kişiliğine, iç hukuk ve milletler arası hukuktan doğan haklarına saygı göstermekle yükümlüdür. Hekimlerden beklenen, tıp mesleğinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olmaları, mesleklerini uygularken yeterli dikkat ve özeni göstermeleri, hukuk ve etik kurallara uygun hareket etmeleridir .
Hastasının sağlığını düzeltmek için büyük bir özveri ile çalışan hekimin, haksız suçlamalardan korunabilmesi için, hukuksal açıdan da kusursuz hareket etmesi, görev, yetki ve sorumluluklarını çok iyi bilmesi gerekir. Bu nedenle hekim/sağlık çalışanı, tıbbi girişimin hukuka uygunluğu için Aydınlatılmış Onam (Rıza) Alınması, yasaların suç saydığı tıbbi girişimlerin yapılmaması, Tıbbi girişim için uygun ve yeterli koşulların (ekip, ekipman, araç, gereç) olması, uygun ve geçerli bir tıbbi yöntemin seçilmesi, tıbbi girişim boyutunun onama uygun olması, tanı ve tedaviye yönelik tüm tıbbi girişimlerin kaydedilmesi, büyük cerrahi girişimler için onamın yazılı olması gerekir. Basit girişimlerde sözlü onam yeterli olabilir, fakat bunun ispatı güçtür. Tıbbi kayıt ve bunların hasta açısından gizliliği hukuki bir zorunluluktur. Hastanın tedavi ve takibi açısından büyük öneme sahiptir. Adli raporların hazırlanmasında temel dayanak noktalarını oluşturur. Tıbbi kusur iddiası olan olgularda, hekimin kendisini savunmasında büyük öneme sahiptir .

Çalışan İletişim Formu

 
Adınız Soyadınız:
Email Adresiniz:
Konu:
Mesaj: